Tag Archives: ISO 15504

SPICE (ISO 15504)

17 Kas

Software Process Improvement and Capability dEtermination : Yazılım Süreci  İyileştirme ve Yetenek Belirleme’dir. 1995 yılında ISO ve IEC tarafından çıkarılmıştır. Yazılım geliştirme projelerinin yönetim tarafı çoğunlukla yetersiz planlama, geliştirme süreçlerin tam anlaşılmaması, iyi bir yönetim çerçevesinin olmayışı gibi problemlerle karşı karşıyadır. Bu çerçevede daha disiplinli geliştirme süreçleri için standartlar geliştirilmeye başlanmıştır. Spice da bu standartlardan biri olup,  yazılım süreçlerini iyileştirmek ve süreç yeteneklerini belirler. Uluslararası Standartlar Örgütü  ve Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’nun ortak çalışması ile 1995 yılında çıkarılmıştır.

SPICE, iki boyutlu bir model olup içe dönük süreç iyileştirme ile içe ve dışa dönük yetenek belirleme amacını taşır. Birinci boyutta süreçler, ikinci boyutta yetenek düzeyleri vardır. 

SPİCE İLKELERİ

İlkeleri şu şekilde sıralayabiliriz;StandartlaşmaDeğerlendirme, yetenek belirleme ve iyileştirmeDiğer modellere uyum sağlamaGelişmeyi ölçmeNesnel, tutarlı ve tekrarlanabilir olmaSertifikasyon amacı taşımaz 

SPİCE BOYUTLARI 

Spice 2 boyuttan oluşmaktadır. Bunlar süreç boyutu ve yetenek seviyeleridir. 

a) Birinci Boyut : Süreç Boyutu Süreç boyutunun kıstasları aşağıdaki gibidir.Süreç bir işi yapma yöntemidir.Genellikle alt süreç ve işlemlerden oluşur.Belgelenmiş ve tekrarlıdır.Girdi ve çıktıları vardır.Süreç boyutları 5’e ayrılmaktadır. Bunlar:Müşteri-tedarikçiye direkt etkisi olan süreçler (Customer)Mühendislik süreçleri (Engineering)Projeyi oluşturan ve yöneten süreçler (yönetim) (Management)Destek süreçleri (Support) Organizasyon süreçleri (Oganization)

 b) İkinci Boyut Yetenek Seviyeleri Süreçlerin alt süreçlerinin olduğunu daha önce söylemiştik. Örnek vermek gerekirse, mühendislik süreçlerinin “yazılım gereksinim analizi”, “yazılım tasarımı” , “yazılım gerçekleştirme”,  “yazılım testi“ gibi alt süreçleri bulunmaktadır.   
image

Süreç nitelikleri, süreç yeteneğinin ölçümünü veren ve bir başarı skalasında değerlendirilebilen özelliklerdir. Her süreç niteliği, sürecin amacına ulaşması için, o sürecin etkinliğini iyileştirme ve yönetme yeteneğinin bir yönünü tanımlar

1. Seviyede incelenen süreç alanları için temel pratiklerin yerine getirilmesi ve ürünlerin özellikleri ile birlikte beklenen maddelerin sağlanması beklenir. 

2. ve daha yüksek seviyelerde ise çizelgede yer alan süreç özelliklerini sağlaması gerekmektedir. Her yeni özellik, yükselen yetenek düzeyini gösterir. Süreç Yeteneği Düzeyi başarılan niteliklerle(özellikler) belirlenir. 

4. Seviyede, ilgili iş hedeflerine ulaşılmasını destekleyen ürün, süreç hedefleri ve ölçümler tanımlanır. Belirli ürün ve süreç ölçümleri toplanır. Sürecin performans eğilimleri analiz edilir.Analiz için gerekli uygun ölçüm teknikleri tanımlanır. 

5. Seviye, sürecin ölçülebilir temeli üzerine dayanarak standart süreç tanımı için değişiklikleri tanımlar.Gerçek ve potansiyel problemlerin kaynağı analiz edilerek sürekli iyileşen süreç tanımlanır. 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ 

Denetçi verileri değişik şekillerde toplayabilir mesela; kişisel performans röportajları, kalite kayıtları ve belgeleri, istatistiksel süreç verileri toplama. Değerlendirme raporunun tamamını yapacak şekilde doğruluyor. Doğrulamış olduğu veriyi temel işlemlerle değerlendiriyor. Bu değerlendirme sonucunda süreç yeteneğini belirliyor. Süreç yeteneği değerlendirmesi değerlendiriciden uzman muhakeme yeteneğine sahip olmasını bekler. Bu da değerlendirmenin kalitesini değerlendiricinin kalitesi belirlediğini gösteriyor.  Değerlendirici kalitesi 4 maddeden etkilenir.

Bunlar şunlardır:İletişim kabiliyetiGenel tecrübe ve ilgili eğitim seviyesiYönetimdeki alanındaki özel yetenekleri

ISO standartlarındaki süreç yeteneği değerlendirmesi tecrübesi ve pratikleri 

a) Değerlendirme Modeli: PAM bizim değerlendirme için kullandığımız modeldir. Sürecin hayat döngüsü standartlarını sağlayan bir referans model genelde örnek alınır. Model spice kriterlerini sağlayan başka bir model de kullanılabilir. 

b) Değerlendirmede kullanılan araçlar: Çeşitli değerlendirme araçları kullanılabilir örneğin; Elle kullanılan yazılı belgeler, değerlendirme modeli göstergelerini birleştiren bir araç, temel pratik göstergeleri, genel pratik göstergeleri bunların sonucunda değerlendirme sonucu yazıyor. Bu değerlendirme göstergelerini gösterecek bilgisayar tabanlı araçlar az sayıdadır. Bu araçlara değerlendirme raporları not ediliyor ya da otomatik olarak bu araçlar değerlendirme sonuçlarını topluyor. 

ÖRNEK DEĞERLENDİRME SONUCU  

image

Yukarıdaki sonucu incelersek, firmanın tedarikçi seçimi, yazılım entegrasyonu, konfigürasyon yönetimi gibi konularda kendisinin geliştirmesi gerekmektedir.

Kaynak:
http://yakupbugra.com/2012/01/spice-software-process-improvement-and-capability-determination.html

Reklam